Küldetésnyilatkozat

Minden látogatónk, illetve leendő látogatónk iránt mély elkötelezettséget tanúsítunk. A város valamennyi lakóját, illetve a környéken élőket, potenciális olvasónak, könyvtárlátogatónak te­kintjük, és célunk életminőségük javítása, információs igényeik kiszolgálása. Az esélyegyen­lőség biztosítása, az élethosszig tartó tanulás lehetővé tétele alapvető feladatai a könyvtárak­nak, ugyanakkor arra is gondot kell fordítani, hogy sokak (egyre többek) számára világossá váljon, hogy szellemi szükségleteik kielégítésében, aktuális problémáik megoldásában számít­hatnak a könyvtárosokra, a könyvtári szolgáltatásokra. Ugyancsak elkötelezettek vagyunk a város kulturális értékeinek őrzése iránt. Csapatban dolgozunk és csapatként gondolkodunk.

Szolgáltatásainkat mindenki számára elérhetővé tesszük, sokszínű, de ugyanakkor értékes vá­lasztási lehetőségeket kínálva. A Helischer József Városi Könyvtár Esztergom város nyilvános könyvtáraként fő feladatának tekinti, hogy az érdeklődők lehető legszélesebb köre számára biz­tosítsa a feltételeket a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, a folyamatos önművelésre, a színvonalas szórakozásra.

Ennek érdekében a könyvtár a gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok beszerzésével, feldolgozá­sával és könyvtári szolgáltatások szervezésével támogatja:

- a szervezett oktatásban és az önképzésben résztvevő személyek tanulását,

- az állampolgári jogok gyakorlásához, valamint a személyes és közösségi önmegvalósításhoz szükséges közhasznú ismeretek megszerzését,

- a gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra területén való tájékozódást,

- az irodalom és más művészeti ágak alkotóinak és alkotásainak megismerését,

- a település természeti értékeinek, kulturális és néprajzi hagyományainak bemutatását és gyűj­tését,

- a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók, valamint a hátrányos helyzetűek ellátását,

- a gyermekek olvasási kultúrájának, önálló ismeretszerzési tevékenységének segítését,

- a korszerű információs szolgáltatás biztosítását,

- a szabadidő hasznos eltöltését.